• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Słubice w 2023 r.

Podstawa opodatkowania

stawka 

1. Grunty:

 

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1,10 zł /1 m2

– pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

5,50 zł /1 ha

– pozostałe

0,58 zł /1 m2

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęte na pola golfowe

0,65 zł /1 m2

– niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,70 zł /1 m2

2. Budynki:

 

– mieszkalne

0,95 zł /1 m2

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

27,25 zł /1 m2

– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,80 zł /1 m2

– związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,60 zł /1 m2

– pozostałe

9,00 zł /1 m2

3. Budowle

2 % wartości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach – posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne granice stawek podatku).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

 • osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, a jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia.
 • Podatek jest płatny do rąk sołtysa, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Słubicach Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr:  71 8371 0009 0009 5514 2000 0030

Od niewpłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego naliczane są odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

Uchwała nr nr L/570/2022 RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Załączniki do pobrania:

·  IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (excel)

·         ZIN-1Z – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

·         ZIN-1Z – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (excel)

·         ZIN-2Z – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

·         ZIN-2Z – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (excel)

·         ZIN-3Z – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

·         ZIN-3Z – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (excel)

·  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (excel)

·         ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

·         ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (excel)

·         ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

·         ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (excel)


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

Informujemy, że w wydziale USCiSO obowiązuje system kolejkowy. Bilety można pobrać bezpośrednio w biletomacie w poniedziałki,wtorki,czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00 oraz w środę10:00-15:00 do ich wyczerpania, lub po uprzedniej rezerwacji wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/umslubice
Więcej informacji w tym artykule.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ